6 условия, имащи въздействие върху валутните курсове

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на определена страна. Обменните курсове имат несъмнено важна роля за нивото на държавната търговия, което е от голямо значение за всяка отворена пазарна икономика в света. Заради тази причина, обменните курсове са сред най-често наблюдаваните, анализирани и държавно контролирани икономически индикатори. В по-малък план те оказват влияние на реалната възвръщаемост на инвестициите. Тук ще акцентираме на някои от по-главните индикатори, които оказват влияния върху динамиката на валутния фиксинг.Препоръчваме ви ползването на валутен калкулатор за да не се обърквате при изчисляването на различни динамични валутни курсове.УводКато за начало нека да изясним как измененията на валутните котировки оказват влияние на глобалната търговия. По-високите валутни равнища правят експорта на определена страна на международните пазари по-скъп, а импорта по-евтин и обратното.(по-слабите нива на валутата превръщат износа на държавата по-евтин, а вноса – по-скъп.)Нормално е да се очаква, че по-високите валутни нива ще понижат държавния търговски баланс, a по-слабите ще го повишат.Фактори на валутните котировкиМного обстоятелства оказват влияние върху валутните курсове и всички те са обвързани с търговските взаимоотношения между две страни. Не забравяйте, че валутните курсове са непостоянни и отразяват съпоставима величина от валутите на двете държави. По-долу са разгледани едни от основните индекси на валутния курс на две държави. Вземете под внимание, че тези причини не са в определена поредност, което касае и много аспекти на икономиката. Дяловият смисъл на всеки един от тях е предмет на друго обсъждане.1. Инфлационни диференциалиОбикновено, държавата със сравнително ниски инфлационни равнища има по-скъпа валута, понеже нейната покупателна способност се повишава в сравнение с другите валути. В края на втората половина на двадесети век, страни с ниска инфлация бяха: Япония, Германия и Швейцария. САЩ и Канада успяха да понижат инфлацията си малко след това. Страните с по-голяма инфлация обикновено са свидетели на обезценяване на собствената си валута, спрямо валутите на търговските си партньори. Това най-често е съпроводено с увеличаване на лихвените проценти.2. Колебания в лихвените процентиЛихвените проценти, инфлацията и валутният фиксинг са взаимно свързани. Чрез промяна на лихвените проценти, централните банки повлияват върху инфлацията и валутните курсове, което пък дава отражение на инфлацията и валутните стойности. В икономическия свят страната с по-високите лихви осигурява на взискателите по-голяма възвръщаемост в сравнение с другите. Поради това по-големите лихвени проценти привличат чуждестранни капитали и са причина за повишаване на обменния курс. Въздействието на по-високите лихвени проценти отслабва, в случай, че инфлацията в държавата е много по-висока от тази в останалите държави или ако други индикатори доведат до девалвация на валутата. На лице е и обратната зависимост, а именно по-ниските лихвени проценти могат да предизвикат спад на валутните курсове.3. Недостиг по настоящата сметка.Актуалната сметка по същество е търговският баланс на дадена страна и неините търговски партньори. Тя онагледява всички плащания между държавите за стоки, услуги, лихви и дивиденти. Недостигът по моментната сметка означава, че държавата харчи повече на световните пазари, отколкото печели и се налага да заеме чуждестранни капитали, за да го компенсира. С други думи, страната има нужда от по-голямо количество чужда валута, отколкото взима от експорта си, а дава повече от валута си, отколкото определя чуждото търсене. Увеличеното търсене на чужда валута довежда до понижаване обменния курс на страната до етап, в който локалните продукти и услуги стават твърде евтини за чужденците, а чуждите активи са прекалено скъпи, за да генерират приходи за вътрешния пазар.4. Публичен дълг.Страните биха се ангажирали с голям дефицит, в случай, че с него плащат за проекти в публичния сектор или за правителствено финансиране. От една страна такъв род дейности биха стимулирали местната икономика, но в същото време тези страни се превръщат във все по-слабо притегателни за чуждите инвеститори. Каква е причината? Високият дълг насърчава инфлацията и погасяването му в състояние на завишена инфлация ще провокира снижение на курса на долара в бъдеще.При най-лошия сценарий, правителството се насилва да емитира (напечата) повече от местната валута, за да погаси част от немалкия дълг. Тази стъпка обаче безусловно довежда до ръст на инфлацията. Ако държавата не е в състояние да се справи с дефицита си посредством вътрешни способи, (продан на държавни облигации, повишаване на паричното предлагане),то следва да засили предлагането на ценни книжа за продажба на чужди инвеститори, обаче на по-занижени цени. В последствие, високият дълг би могъл да стане отблъскващ за чужденците, ако сметнат че държавата крие рискове поради, неспособност за покриване на задълженията си. Чуждите инвеститори не са склонни да придобиват ценни книжа в тази валута, най-вече ако опасността от неизпълнение на задълженията е голям. Именно заради това, задължението на дадена страната (съгласно Moody или Standard & Poor, да кажем) е решаващ фактор за валутния й курс.5. Условия на търговия.Условията на търговия показват съотношението на цените на импорта към тези на износа. Търговските условия са съчетани с сегашните сметки и платежния баланс. Ако стойностите на износа на една държава се покачват с по-голяма скорост, отколкото тези на вноса, то възможностите за бизнес се повишават. По-добрите условия за търговия довеждат до повишаване на износа на страната. Това, на свой ред, довежда до увеличаване на приходите от експорт, което осигурява по-сериозното търсене на валутата на тази държава (и до покачване на стойността й). Ако цената на износа се повишава с по-слаби темпове, за разлика от тази на вноса, националната валута ще поевтинее, поради затруднените търговски взаимоотношения.6. Политическа устойчивост и икономически индекси.Чуждестранните инвеститори несъмнено търсят стабилни страни със силни икономически показатели, в които да инвестират паричните си ресурси. Държава, с такива черти ще привлече повече инвестиции от чужди държави, които имат ясно изразен политически и икономически риск. Политическите кризи, например, могат да предизвикат загуба в доверието на валутата, както и до оттегляне на чуждите капиталовложения от страната и насочването им към по-стабилни икономики.Извод.Обменният курс, в който портфолиото управлява по-голямата част от инвестициите показва действителната му възвръщаемост. Спада на обменния курс съвсем ясно намалява покупателната възможност от постъпленията и капиталовите печалби от приходите. Освен това, валутният курс оказва влияние на други фактори, като приходи от лихвени проценти, инфлация и дори капиталовите печалби от ценните книжа. Валутните курсове се определят от много взаимно зависими фактори, които често провокират и най-опитните икономисти. Инвеститорите въпреки всичко следва да са наясно, че валутните нива и курсове заемат важна роля за възвръщаемостта на капиталовложенията им.


Публикувана

в

от

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *